2021-03-12 05:25Pressmeddelande

5,7 miljoner till Uppsalaforskning för hållbart skogsbruk

Skogsvy i Uppsala. Foto: Ulrika Lagerlöf/SkogssällskapetSkogsvy i Uppsala. Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

Forskning som ska utveckla skogsbruket och ge mer kunskap om naturvårdande insatser i skogen. Tillsammans får sex Uppsala-projekt dela på 5,7 miljoner kronor i Skogssällskapets årliga forskningsfinansiering. 

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Efter den extremt torra sommaren 2018 drabbades många granskogar av torkstress, med rekordstora angrepp av insekten granbarkborre som följd. I skogarna runt Uppsala syns spåren tydligt, med torra och döda granar. Nu ser prognosen ut att vända – och angreppen kommer förhoppningsvis att börja minska under 2021. Martin Schroeder, professor i skogsentomologi vid SLU i Uppsala, har fått forskningspengar för att titta på varför angreppen av granbarkborren upphör.

– Med tanke på att extremt varma och torra somrar kommer att bli vanligare framöver är det viktigt att öka kunskapen om hur granbarkborrens förökning gynnas av ett varmare klimat, samt varför utbrott upphör långt innan all granskog dödats, säger Martin Schroeder.

Vid avverkning i skogen ska alltid en remsa skog – en kantzon – lämnas närmast vattendrag, för att förhindra jorderosion och läckage av olika ämnen ut i vattnet. Eva Ring vid Skogforsk i Uppsala får 1,3 miljoner kronor för att undersöka hur kantzoner kan utformas på bästa sätt.

Karin Eklöf, forskare vid Institutionen för vatten och miljö vid SLU i Uppsala, får 1,6 miljoner kronor för att titta närmare på risken för ökade halter metylkvicksilver när man återskapar våtmarker.

– Att restaurera våtmarker i skogslandskapet kan bidra med flera ekosystemtjänster, men det finns samtidigt en risk att halterna biotillgängligt metylkvicksilver i vattnet ökar. I projektet kommer vi att studera om och hur risken skiljer sig mellan olika typer av områden, säger Karin Eklöf.

– Skogssällskapets forskningsfinansiering ska bidra till att vi brukar skogen på ett mer ansvarsfullt sätt, där ekonomi, biologisk mångfald, klimatnytta och sociala värden samverkar, säger Karin Fällman Lillqvist på Skogssällskapet.

Se alla projekt som beviljats anslag (på skogssallskapet.se)


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter i Sverige, Finland, Lettland och Litauen. I Uppsala finns ett av totalt 22 kontor i Sverige. Som fristående stiftelse, utan ägarintressen i sågverk eller industri, utgår vi från varje skogsägares egna mål i skötseln av deras skogar. Avkastningen från verksamheten delar vi ut till forskning och kunskapsutveckling om skog och naturvård.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman Lillqvist
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.
Martin Schroeder
Professor i skogsentomologi vid institutionen för ekologi, SLU
Martin Schroeder
Karin Eklöf
Forskare vid Institutionen för vatten och miljö, SLU
Karin Eklöf