2021-05-26 03:40Pressmeddelande

Ny Sifoundersökning: Sju av tio svenskar vill vistas mer i skogen

Sju av tio svenskar vill vistas mer i skogen. Foto: Matilda HolmqvistFoto: Matilda Holmqvist

Sju av tio svenskar, 73 procent, tror att coronapandemin har gjort att de vill vistas något eller mycket mer i skog och mark framöver. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av stiftelsen Skogssällskapet.

– När det sociala livet går på sparlåga börjar vi längta ut i skogen för att fylla på med energi. Allemansrätten ger oss svenskar unika möjligheter att röra oss fritt och njuta av skogens rikedom, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

En stor andel av Sveriges skogar sköts aktivt för att ge råvara till förnybara produkter. Samtidigt finns många naturvärden att upptäcka för den som vill vistas mer i skogen. Högstubbar myllrar av liv och fungerar som ett helt ekosystem. Kjolgranarnas yviga grenar erbjuder skydd för exempelvis harar och tjädrar. Evighetsträd, som urgamla tallar eller ekar, bevarar och ökar den biologiska mångfalden.

– Skogssällskapet vill göra Sveriges skogar rikare. Vi bidrar med ökad kunskap om skogens alla värden genom stöd till forskning och lång erfarenhet från egna och kunders skogar, säger Karin Fällman Lillqvist.

Skogssällskapet hjälper kommuner och privata skogsägare att skapa ett hållbart skogsbruk utifrån markägarens mål, där ekonomiska, ekologiska och sociala värden går hand i hand, exempelvis genom att friluftsanpassa tätortsnära skogar, sköta skogen aktivt för en ökad tillväxt och främja olika naturvärden.

Pressbilder på naturvärden

Vill du följa med Skogssällskapet ut i skogen?
Kontakta Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet, på 08-789 89 62 eller karin.fallman@skogssallskapet.se för ett reportage i skogsmiljö.

Om undersökningen
Skogssällskapet lät Kantar Sifo ställa följande fråga till 3 250 svenskar via en webbpanel 19 mars – 4 april 2021: Tror du att coronapandemin har gjort att du framöver vill vistas mer eller mindre i skog och mark? 13 procent svarade ”mycket mer”, 60 procent svarade ”något mer”, 4 procent svarade ”något mindre” och 1 procent svarade ”mycket mindre”. 23 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

Sju naturvärden att hålla utkik efter i skogen

1. Högstubbar
Träd som kapats på några meters höjd kallas för högstubbar. Dessa är oerhört värdefulla för mängder av arter som behöver solbelyst, stående död ved för att överleva. En högstubbe fungerar som ett helt ekosystem.

2. Kjolgranar
Som i en trollskog hänger kjolgranarnas yviga grenar ner till marken och erbjuder skydd för skogens smådjur. Kjolgranar har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

3. Kantzoner
Gränsen mellan skog och vattendrag är viktiga för biologisk mångfald och har ofta mycket hög artrikedom. Träd och buskar som ger skugga över vattnet är en nödvändighet för vissa fiskarters överlevnad.

4. Lövträdsrika skogsbryn
I övergången mellan skog och öppen mark finns en rikedom av träd och buskar, sol och skugga. Ett paradis för pollinerande insekter och en fristad för skalbaggar. Här trivs även rovdjur.

5. En örtrik skogsbilvägkant
En vägkant som hålls öppen och fri från sly och gran kan ha drag av en gammeldags äng med en rik flora och fauna. Här samsas en mångfald av fjärilar med surrande humlor och bin.

6. Stående och liggande död ved
Under barken på ett dött träd myllrar det av liv. Död ved spelar en avgörande roll för den biologiska mångfalden och många av våra rödlistade skogslevande arter är beroende av den.

7. Evighetsträd
Tallar kan leva i närmare 800 år och ekar uppemot 1 000 år! Evighetsträd är gamla naturvärdesträd som ska stå kvar i skogen för att bevara och öka den biologiska mångfalden.

Läs mer om de sju naturvärdena på Skogssällskapets webbplats


Om Skogssällskapet

Skogssällskapet hjälper skogsägare att utveckla sina skogsfastigheter och är en av Sveriges största privata finansiärer av skoglig forskning. Vi ägs av en allmännyttig stiftelse och är fristående från ägarintressen i sågverk och industrier. Målet är att genom skräddarsydd skogsförvaltning berika våra egna och våra kunders skogar på olika värden, och att bruka skogen hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv.

Kontaktpersoner

Ulrika Lagerlöf
Kommunikationsansvarig, Skogssällskapet
Ulrika Lagerlöf
Karin Fällman Lillqvist
Hållbarhetschef, Skogssällskapet
Karin Fällman Lillqvist
Ansvarig för Skogssällskapets anslagsprocess och hållbarhetsarbete.